> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

دومين نشست صميمانه با برخي از مديران شركت هاي عضو اتحاديه سراسري


دومين نشست صميمانه با برخي از مديران شركت هاي عضو اتحاديه سراسري پيرامون گسترش همكاري هاي مشترك و خدمات قابل ارائه اتحاديه و همچنين نيازسنجي اعضاء در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ تشكيل گرديد.

»

نشست صميمانه با برخي از مديران شركت هاي عضو اتحاديه سراسري


نشست صميمانه با برخي از مديران شركت هاي عضو اتحاديه سراسري پيرامون گسترش همكاري هاي مشترك و خدمات قابل ارائه اتحاديه و همچنين نيازسنجي اعضاء در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت مديره


دويـسـت و نـود و هـشـتـمـيـن جـلسـه هـيـأت مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ تـشـكـيـل گـرديـد.

»

روز آتش نشاني و ايمني


هـــفـــتـــم مـــهـــرمـــاه روز آتـــش نـــشـــانـــي و ايـــمـــنـــي گـــرامـــي بـــاد.

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


هشتاد و پنجمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت مديره


دويـسـت و نـود و هـفـتـمـيـن جـلـسـه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۷/۰۱ تـشـكـيـل گـرديـد.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی